piątek, 01 marzec 2019 07:50

Restrukturyzacja małych gospodarstw - Nabór w 2019 roku

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 28 lutego w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Kto może ubiegać się o pomoc?

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
   • gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
   • nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

   położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro

  • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • nie prowadzi działalności w celach naukowo-badawczych;
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;
  • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do jego realizacji.

 

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY: 
Premia w wysokości 60 000 zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro), płatna w II ratach:

 • I rata - 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • II rata - 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

PRZEZNACZENIE POMOCY
Premia przyznawana jest na operację:

 

  • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
   • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
   • udziale w szkoleniach, lub
   • korzystaniu z usług doradczych, lub
   • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
   • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;polegającej na: 
   • do co najmniej 10 tys. euro,
   • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

 • nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
 • w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na działalność w zakresie:

 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w tym hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych.

KOLEJNOŚĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY: 
Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

  • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
  • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
  • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
   • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
   • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
   • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
  • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
  • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY: 
Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

 • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
 • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
 • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

  Źródło: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw.html
Czytany 3922 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 marzec 2019 12:20

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

 • 1
 • 2

Reklama