czwartek, 23 listopad 2017 07:03

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców. Jakie procedury po nowym roku?

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Długie miesiące uzgodnień w zakresie zmian przepisów dotyczących zatrudniania w Polsce cudzoziemców (w tym Ukraińców) przy pracach sezonowych w rolnictwie znalazły ostatecznie swój finał. W dniu 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie istotne zmiany regulujące zagadnienie pracy sezonowej obywateli Ukrainy - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Daria Milewska, adwokat i wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Na co więc muszą przygotować się rolnicy i sadownicy przed przyszłorocznymi zbiorami?

Daria Milewska przyznaje, że procedura, która zacznie obowiązywać od początku nowego roku, wyeliminuje bezpłatne i mało sformalizowane oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. - Oświadczenia zostaną zastąpione odpłatnymi i podlegającymi większym rygorom formalnym zezwoleniom na pracę sezonową. Zezwolenie będzie wydawane przez starostę (w praktyce przez powiatowy urząd pracy właściwy dla rolnika - pracodawcy) na maksymalny okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu wykonywania pracy sezonowej w określonych w przepisach sektorach działalności. Na chwilę obecną przepisy precyzujące rodzaje działalności objęte zezwoleniem na pracę sezonową nie zostały jeszcze uchwalone. Można natomiast spodziewać się, biorąc pod uwagę poprzednie projekty nowelizacji i brzmienie nowych przepisów, że będą to szeroko pojęte sektory rolno – sadownicze (uprawa, zbiór oraz prace wykonywane po zbiorach) – tłumaczy.

- W celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową pracodawca w pierwszej kolejności złoży na formularzu we właściwym dla siebie powiatowym urzędzie pracy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla określonego cudzoziemca. Wniosek zostanie wpisany do tzw. ewidencji wniosków, a urząd wyda pracodawcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu wniosku do ewidencji w terminie 7 dni od dnia złożenia przez pracodawcę kompletu dokumentów. Oryginał zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji będzie niezbędny cudzoziemcowi, który następnie będzie ubiegał się o wydanie specjalnej wizy nowego typu – wydawanej w celu wykonywania pracy sezonowej. Otrzymane zaświadczenie pracodawca będzie więc musiał przekazać cudzoziemcowi – mówi.

Jak mówi, w momencie wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej i przybycia cudzoziemca do siedziby pracodawcy, pracodawca przedstawi w powiatowym urzędzie pracy kopię ważnego dokumentu pobytowego cudzoziemca oraz informację o adresie zakwaterowania pracownika w Polsce. - Należy pamiętać, że przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania na czas wykonywania pracy. Natomiast, jeżeli pracodawca takie zakwaterowanie zdecyduje się zapewnić, zaktualizuje się obowiązek zawarcia przez pracodawcę z cudzoziemcem pisemnej umowny najmu (umowa odpłatna) lub użyczenia (umowa nieodpłatna) lokalu/ kwatery mieszkalnej. Należy pamiętać, że ewentualny czynsz najmu nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca za wykonywanie pracy sezonowej – przypomina mecenas Daria Milewska.

Po dopełnieniu powyższych formalności przez pracodawcę urząd wyda decyzję – zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. - Z uwagi na to, że wydanie decyzji nie nastąpi „od ręki”, a zazwyczaj dopiero po kilku - kilkunastu dniach, nowe przepisy przewidują, że praca cudzoziemca będzie uważana za legalną już od momentu przedstawienia przez pracodawcę w urzędzie wskazanych wyżej dokumentów aż do dnia doręczenia pracodawcy decyzji – zezwolenia na pracę sezonową – dodaje.

Wydane zezwolenie na pracę sezonową będzie określało podmiot powierzający wykonywanie pracy (rolnika - pracodawcę), najniższe wynagrodzenie (wynagrodzenie dla cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących pracę porównywalną), wymiar czasu pracy (np. liczba godzin w tygodniu lub miesiącu), rodzaj umowy zawieranej z cudzoziemcem oraz okres ważności zezwolenia. Co istotne – w zezwoleniu nie będzie określony rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca. Cudzoziemiec na podstawie zezwolenia będzie mógł więc wykonywać pracę w ramach każdej z działalności, które zostaną określone w odrębnych przepisach, a pracodawca nie będzie zmuszony do precyzyjnego wskazania we wniosku na czym dokładnie praca będzie polegała (czy będzie to zbiór owoców, nawożenie, czy też obsadzanie plantacji). Jest to duże ułatwienie dla rolników i sadowników – w trakcie sezonu bowiem rodzaj wykonywanej pracy często determinowany jest przez panujące warunki pogodowe. Dzięki takiemu uregulowaniu możliwe będzie powierzenie cudzoziemcowi różnego rodzaju prac, które będą mieściły się w określonych w przepisach typach działalności (np. w zakresie uprawy krzewów owocowych) – przyznała wspólniczka kancelarii Karniol i Wspólnicy sp.k.

Daria Milewska przypomina, że każdy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie podlegał opłacie nie wyższej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę (które od 1 stycznia 2018 roku wyniesie 2.100 zł). Precyzyjna wysokość opłaty zostanie określona przez Ministra właściwego do spraw pracy w drodze rozporządzenia – na chwilę obecną nie jest jeszcze znana.

Kiedy zatem na dobre znikną z obiegu oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi? - Ustawa zmieniająca przewiduje, że do 31 grudnia 2017 roku mogą być rejestrowane oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, jeżeli będzie z nich wynikało, że praca ta będzie wykonywana do 31 grudnia 2018 roku. Od 1 stycznia 2018 roku urzędy nie będą już rejestrowały takich oświadczeń. Istnieje więc teoretycznie możliwość zastosowania starej procedury jeszcze przez jeden sezon, tj. sezon 2018, jeżeli rolnik lub sadownik do  31 grudnia 2017 roku zarejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy. Trudność jednak polega na tym, że przy obecnej rotacji pracowników sezonowych rzadko kiedy już  w grudniu wiadomo kto dokładnie będzie zatrudniony przy pracach sezonowych za kilka miesięcy. Przepisy natomiast nie przewidują możliwości zarejestrowania oświadczenia bez wskazania danych określonego cudzoziemca. W praktyce więc zastosowanie wskazanej możliwości może okazać się marginalne – podsumowała.

źródło: http://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/zmiany_w_zatrudnianiu_cudzoziemcow_jakie_procedury_po_nowym_roku,11818.html

Czytany 1216 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 listopad 2017 08:03

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama