sobota, 20 kwiecień 2024

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyśpieszyć postępowania w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców.    

  Ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kancelaria Prezydenta w swoim komunikacie wyjaśnia, że „zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce”.

Nowelizacja obejmuje m.in. kwestie wydawania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi regulowanych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczą oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na podstawie których pracę mogą wykonywać obywatele sześciu państw – Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Zmiany polegają na:

  • wydłużeniu z 6 do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń;
  • uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia.
  • wydłużeniu do 7 dni  okresu na poinformowanie  powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca.

Przepisy ustawy przewidują również rozszerzenie grupy cudzoziemców mających dostęp do usług powiatowych urzędów pracy na osoby przebywające na terytorium Polski na podstawie m.in. wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe oraz osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wykonywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

Źròdło: https://www.gov.pl/web/rodzina/praca-cudzoziemcow-z-usprawnieniami-prezydent-podpisal-ustawe

Log in or Sign up