piątek, 19 lipiec 2024
Pracownicy z Uzbekistanu - czy  przyjadą do naszych sadów ?

Sadownicy nieprzerwanie  od kilku lat zmagają się z różnymi problemami. Niestety, ale jednym z najistotniejszych jest brak osób zainteresowanych pracą w sadownictwie. Sektor  owocowo- warzywny ma  swoją specyfikę, bardzo ważne jest, aby zabiegi w sadzie, w uprawach zostały wykonane na  czas. Pozwoli to w okresie zbiorów  uzyskać jak najlepszy  plon,  który również  musi  zostać zebrany   w odpowiednim terminie. Bez względu na pogodę prace trzeba wykonywać na czas. Zapewne  z tego  powodu  brak jest chętnych Polaków,  którzy chcieliby pracować w   gospodarstwach sadowniczych. 


     Z  roku na roku  również coraz mniej obywateli Ukrainy podejmuje pracę w  rolnictwie. Ze względu na  spadek  opłacalności produkcji i potrzebę zatrzymania wzrostu  kosztów siły roboczej sadownicy zmuszeni są  szukać pracowników  poza granicami Polski. 
      Od pewnego  czasu  nasza organizacja podejmuje w związku z tym działania w celu pozyskiwania  pracowników  sezonowych z Uzbekistanu. Zwróciliśmy się też do Ministerstwa z pytaniami o możliwość i warunki zatrudnienia obywateli Uzbekistanu w gospodarstwach  sadowniczych. 
W  odpowiedzi poinformowano nas, że  w świetle obowiązujących przepisów jak najbardziej możliwe  jest   powierzanie   obywatelom   Uzbekistanu    pracy  w gospodarstwach sadowniczych na podstawie zezwolenia  na pracę sezonową. 
     Odpowiadając na pytanie  dotyczące   warunków  na jakich można zatrudnić obywateli Uzbekistanu  w gospodarstwie   sadowniczym  powołano się na art. 88o  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z  nim  zezwolenie na pracę sezonową  wydaje  się, jeżeli wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie  z   cudzoziemcem,   nie będzie  niższa od wynagrodzenia    pracowników wykonujących  w tym  samym  wymiarze czasu pracę  porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.   Podmiot    powierzający    wykonywanie   pracy cudzoziemcowi   zobowiązany jest także dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania   pracy przez  cudzoziemca  o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy  w oparciu o  rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o   negatywnym  wyniku  rekrutacji organizowanej dla  pracodawcy   oraz  dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową. 


      Cały czas prowadzimy  rozmowy  ze stroną  uzbecką i naszym rządem,  żeby wynegocjować  łatwiejszy dostęp do naszego rynku pracy dla obywateli Uzbekistanu i ułatwienia w procedurze ich zatrudniania.

Log in or Sign up